Regulamin

Regulamin obowiązuje wszystkich członków klubu oraz osoby zatrudnione w SWSIEMP ARKA Gdynia

 

§1

Przystępujący do klubu zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania Deklaracji Członkowskiej. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach oraz jego opiekun/opiekunowie prawny/i zobowiązani jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Rodzice/opiekunowie podpisując formularz zgłoszeniowy potwierdzają, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w treningach.
Członek klubu powinien aktywnie uczestniczyć w pracach klubu i pomagać w jak najlepszej realizacji zadań statutowych.
Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.


§2

Zawodnik zobowiązany jest:

Do godnego reprezentowania klubu na zawodach w szczególności przez działania i postawy zgodne z etyką sportową i zasadami fair-play,
Być sumiennym i zdyscyplinowanym,
Wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
Wszelkie dolegliwości zdrowotne zgłaszać bezzwłocznie trenerowi,
Szanować sprzęt, który zawodnik otrzymuje w czasie treningu,
Trenować w stroju treningowym,
Na sali trenować w obuwiu typu halówki na boiskach zewnętrznych w obuwiu typu korku lub turfy,
Do wzorowego zachowywania się w miejscu zamieszkania, starannego uczenia się w szkole oraz do sportowego trybu życia w szerokim tego słowa znaczeniu,
Do prawidłowego odżywiania się,
Do niezwłocznego wyrobienia Karty Zdrowia Sportowca oraz regularnego jej przedłużania.


§3

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do:

Poinformowania trenera prowadzącego drużynę lub kierownika grupy o nieobecności dziecka na treningu,
W przypadku rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach, powiadomić o tym fakcie klub w formie pisemnej na adres e-mailowy klubu: arkaswsiemp@gmail.com. Okres wypowiedzenia członkostwa wynosi 1 miesiąc. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonywać najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym ma nastąpić zakończenie członkostwa. Nie dotrzymanie wskazanego terminu skutkować będzie koniecznością opłacenia składki za kolejny miesiąc.
Nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców,
Do zgłaszania się ze wszystkimi problemami, wątpliwościami indywidualnie do trenera prowadzącego rocznik,
Do śledzenia stron internetowych klubu w celu pozyskiwania informacji o bieżących i przyszłych - istotnych dla funkcjonowania klubu sprawach. Umieszczenie informacji na stronie klubu rozumiane jest jako powiadomienie i nie wymaga żadnej innej formy powiadomienia,
Podczas meczów i treningów, rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody. W czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej,


§4

1.Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku nierespektowania zapisów niniejszego Regulaminu.

2.Podczas treningów, meczów oraz zgrupowań sportowych zawodnicy mają bezwzględny zakaz:

Palenia wyrobów tytoniowych,
Spożywania alkoholu
Zażywania jakichkolwiek używek.
3. W przypadku stwierdzenia faktu, iż zawodnik stawił się na trening lub mecz w stanie określonym w §5 pkt.1 zawodnik zostaje skreślony z listy zawodników klubu oraz wykluczony z pocztu członków klubu

 

§5

O powołaniu zawodnika na mecz, turniej czy inne zawody będą decydować między innymi następujące czynniki:

Obecność, praca i zaangażowanie na treningu,
Dyscyplina zawodnika na prowadzonych zajęciach,
Opłacona składka miesięczna.
Rodzice/opiekunowie prawni, którzy godzą się na transport dziecka (turniej, trening) z trenerem, bądź osobami trzecimi robią to na WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Każdy zawodnik ma prawo zgłaszać swoją kandydaturę do uczestnictwa w obozach i zgrupowaniach sportowo - treningowo - wypoczynkowych, jednak ostateczna decyzja kwalifikacyjna należy do sztabu szkoleniowego klubu. O niezakwalifikowaniu dany zawodnik jest zawiadamiany pisemnie (drogą mailową), a uzasadnienie nie jest konieczne. Procedura odmowy kwalifikacji na obóz sportowy nie podlega odwołaniu.
Koszty wyjazdów na obozy sportowe, turnieje zagraniczne itp. pokrywają uczestnicy, w szczególności obejmują one: ubezpieczenie, przejazdy, noclegi, wyżywienie, koszty obsługi szkoleniowców i inne niezbędne dla realizacji zadań szkoleniowych.
Zawodnik powinien być dodatkowo ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i rehabilitacji z tytułu członkostwa w klubie sportowym. Rodzic podpisując deklarację uczestnictwa informuje klub czy dziecko jest objęte powyższym ubezpieczeniem w szkole do której uczęszcza. W przypadku braku ubezpieczenia NNW, rodzic jest zobowiązany nabyć takie ubezpieczenie dla swojego dziecka.
Za rzeczy pozostawione na obozach sportowych, treningach, sparingach, turniejach w szatni czy na boisku klub nie odpowiada. Jednocześnie prosi się o nie zabieranie ze sobą przede wszystkim na treningi rzeczy wartościowych.
Zawodnik podczas treningów, obozów, meczów, turniejów i innych zajęć sportowych organizowanych przez klub nie powinien nosić żadnej biżuterii, kolczyków, zegarków, czy innych przedmiotów mogących spowodować urazy u zawodnika, jak i u innych z nim trenujących lub współzawodniczących.


§6

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej corocznie określa Zarząd Klubu. Składając deklarację przynależności do Klubu, zawodnik deklaruje regularne opłacanie składek członkowskich.
Składka członkowska ustalana jest w tej samej wysokości we wszystkich miesiącach kalendarzowych, włącznie z miesiącami wakacji, ferii czy przerw świątecznych.
Jedynym miesiącem wolnym od opłat jest lipiec, kiedy to nie są prowadzone zajęcia treningowe. Pozostałe miesiące (od sierpnia do czerwca) są okresem aktywności treningowej i płatność składki za te miesiące jest obowiązkowa.
Mniejsze ilościowe uczęszczanie na treningi, sparingi, zawody nie zmniejszają wysokości składki statutowo-organizacyjnej. Składka członkowska wynika z przynależności dziecka do klubu.
Składkę członkowską należy uregulować do 10 dnia każdego miesiąca.
W przypadku nieopłacenia składki w terminie do końca miesiąca w którym powinna nastąpić opłata, zawodnik nie może brać udziału w zajęciach organizowanych przez klub (treningi, zawody, itp.) do momentu uregulowania zaległości.
Zawodnik może zostać zwolniony z opłacania składki członkowskiej w sytuacji długotrwałej kontuzji lub choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim. Za "długotrwałą" należy rozumieć okres powyżej miesiąca.
Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich za okres maksymalnie do dwóch miesięcy lub nie rozliczenia roku kalendarzowego.
Zaistniałe zdarzenia z przyczyn niezależnych od klubu nie zmniejszają wysokości składki statutowo-organizacyjnej


§7

Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Edukacji Młodych Piłkarzy ARKA Gdynia zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, niniejszy regulamin może podlegać modyfikacjom, uzupełnieniom, rozbudowie merytorycznej, a więc obowiązkiem każdego członka klubu lub osoby zatrudnionej jest jego stałe monitorowanie. Wprowadzane zmiany czy uzupełnienia nie będą w szczególny sposób ogłaszane lub zapowiadane.
Klub ma prawo do przetwarzania danych osobowych zawodnika na potrzeby własne i organizatorów imprez do których zawodnik został zgłoszony, tym samym rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Edukacji Młodych Piłkarzy ARKA Gdynia, które jest organizatorem Szkółki (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz na używanie wizerunku (zdjęcia) dziecka i podstawowych danych osobowych na potrzeby funkcjonowania oficjalnej strony internetowej Stowarzyszenia Wspierania Sportu i Edukacji Młodych Piłkarzy ARKA Gdynia, a także wszelkiego rodzaju akcji marketingowych.
Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia zawodnika ze Stowarzyszenia Wspierania Sportu i Edukacji Młodych Piłkarzy ARKA Gdynia
Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin, ma prawo i obowiązek rozstrzygać Zarząd Klubu, którego decyzja jest nieodwołalna i ostateczna.


Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.